Verksamhetsområden


Fastighetsbildning

Fastighetsbildning är den del av fastighetsrätten som handlar om hur fastigheter skapas och förhåller sig till varandra. Exempel kan vara:

 • avstyckning,
 • fastighetsreglering där mark överförs mellan olika fastigheter,
 • servitut som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan fastigheter,
 • gemensamhetsanläggningar för t.ex. vägar och vatten,
 • samfälligheter som ägs av fastigheter gemensamt,
 • klyvning där samägda fastigheter delas och
 • fastighetsbestämning där exempelvis gränser eller andra rättigheter utreds.

När Lantmäterimyndigheten fattar beslut kan den som är missnöjd överklaga till mark- och miljödomstolen. Som utgångspunkt är det den som förlorar processen som får stå för rättegångskostnaderna, men det finns även undantag från detta.

Om berörd fastighet är försäkrad ingår nästan alltid rättsskydd som täcker stora delar av kostnaderna om man vill anlita ombud för att överklaga eller bemöta ett överklagande.


Plan- och byggjuridik

Användning av mark och vatten regleras i stor omfattning av plan- och bygglagen. Inom PBL aktualiseras frågor rörande:

 • Översiktsplaner, som på kommunnivå visar inriktning på markanvändningen,
 • Detaljplaner, som inom ett avgränsat område anger regler för hur bebyggelse ska ske,
 • Områdesbestämmelser, som reglerar vissa markanvändningsfrågor i ett större område,
 • Förhandsbesked, där lokaliseringen av byggnader prövas,
 • Bygglov, som avgör placering och utformning av enskilda byggnader,
 • Tillsyn, där byggnadsnämnden agerar för att kontrollera efterlevnaden av PBL och
 • Byggsanktionsavgifter, som kan drabba den som agerar i strid mot PBL.

I nära relation till detta finns också frågor om strandskydd, som visserligen regleras i miljöbalken men aktualiseras så snart man vill bygga eller vidta vissa andra åtgärder inom 100 eller i vissa fall upp till 300 meter ifrån strandlinjen.

Om ett beslut överklagas får respektive part stå för sina egna rättegångskostnader oavsett utgång. För den som har beviljats bygglov finns ofta en rättsskyddsförsäkring som täcker delar av ombudskostnaderna för att försvara det lov man har fått.


Miljö- och vattenrätt

Miljörätten är ett omfattande rättsområde som berör många olika verksamheter. Att beskriva alla möjliga områden är svårt, men som utgångspunkt arbetar jag inom miljörätten främst med:

 • Skydd av områden, genom naturreservat, biotopskydd eller den närbesläktade tillståndsprövningen vid avverkning av fjällnära skog enligt Skogsvårdslagen,
 • Miljöfarlig verksamhet såsom avlopp, täktverksamheter, miljötillstånd och störningar,
 • Strandskydd, som t.ex. aktualiseras vid nybyggnad i närheten av vatten, vid bryggor eller arbeten nära vatten
 • Vattenverksamhet, som avser arbeten och åtgärder i vattenområden, uttag av grundvatten, m.m.

Ärenden inom dessa områden kan inledas på olika sätt och på olika nivåer och olika myndigheter. Exempel kan vara den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor, länsstyrelsen eller mark- och miljödomstol. Ärenden med miljörättsliga aspekter kan också aktualiseras hos myndigheter såsom Skogsstyrelsen och Bergsstaten.

Hur kostnaderna för en process hanteras varierar i stor omfattning, allt från att vardera parten alltid står sin egen kostnad till att man som fastighets- eller sakägare i första instans har rätt till ersättning oavsett utgång, så länge man har befogad anledning att få sin sak prövad.

Hur rättsskyddsförsäkringarna täcker är mycket varierande. Många rättsskyddsförsäkringar som avser verksamheter täcker exempelvis ombudskostnader vid överklagande av tillsynsbeslut som fattats enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.


Tvistelösning

När man har ett anspråk på betalning eller annan åtgärd som helt eller delvis bestrids av motparten har man en tvist. För att få hjälp att lösa tvisten kan man som ombud bedöma vilka förutsättningar och handlingsalternativ som man har och hur man kan agera för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Om en tvist avgörs slutligt i domstol är det generellt sett den som förlorar som får betala rättegångskostnaderna.

De flesta försäkringar innehåller rättsskydd som täcker stora delar av kostnaderna för att anlita ett ombud och eventuella motpartskostnader vid en förlust.

Jag åtar mig ombudsuppdrag i tvister som främst är kopplade till fastigheter på ett eller annat sätt. Även andra tvister kan vara möjliga, kontakta mig gärna så kan jag bedöma om det ligger inom mitt område eller om jag har någon i mitt nätverk som jag kan rekommendera.


Utrednings- och remissuppdrag

Utöver det traditionellt juridiska arbetet har jag också arbetat med utarbetande av remissvar på föreslagen lagstiftning utifrån intresseorganisationers målsättningar. Förutom det juridiska perspektivet måste man då också bedöma hur man bäst når sina målsättningar och hur det ska struktureras pedagogiskt och språkligt.

Nedre Boksjön, Storumans kommun