Ersättning för nekade avverkningstillstånd

Många som vill avverka skog som är fjällnära eller som nekats avverkningstillstånd funderar över hur de ska agera. Om man har sökt tillstånd och fått ett beslut där tillstånd helt eller delvis nekas med hänvisning till 18 § skogsvårdslagen blir ersättningsfrågan aktuell.

Jag har nekats tillstånd – vad ska jag göra?

Generellt kan man säga så att fallen kan delas upp på två grupper med tanke på ettårsfristen att väcka talan om ersättning:

Äldre beslut – mer än 10 månader från avslagsbeslutet

Om det hunnit gå mer än 10 månader från att avslagsbeslutet vann laga kraft bör man förbereda och ge in en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen för att inte riskera att bli utan ersättning eller tvingas nöja sig med vad staten erbjuder utan att kunna få ersättningen prövad i domstol.

En slutlig ersättning förutsätter bl.a. en inventering och en värdering som är svår att hinna med på kort tid, men det är ändå möjligt att väcka talan och begära anstånd för komplettering om tiden tryter. Vänta absolut inte till sista dagarna – det är för viktigt för att stressa fram och det är inte säkert att jag kan ta in uppdrag med kort varsel!

Färskare beslut – 0-8 månader från avslagsbeslutet

Om avslagsbeslutet är lite färskare, mindre än 8 månader gammalt, kan man avvakta något och se om Skogsstyrelsen hinner komma med ett ersättningserbjudande som man kan acceptera. Om man tror att man hinner få en överenskommelse klar innan ett år har gått behöver man inte förbereda för att lämna in någon stämning för tillfället.

Däremot är det bra att kontakta en skoglig rådgivare för att bedöma om ett ersättningserbjudande är rimligt beräknat eller inte.

Om tiden rinner ut och det bara återstår 1-2 månader innan ettårsfristen löper ut bör man agera och anlita mig för att bibehålla handlingsmöjligheterna. Givetvis går det bra att kontakta mig även tidigare för individuell rådgivning.

Hur beräknas ersättningen?

Utgångspunkten är att man ska få ersättning med skogens marknadsvärde inom det nekade området plus ett påslag på 25 procent enligt expropriationslagens regler, d.v.s. samma bestämmelser som vid naturreservat.

Det är en bedömningsfråga där det är viktigt att rätt ingångsvärden beaktas och vägs emot varandra.

Hur vet jag att jag får rätt betalt?

För att bedöma ersättningserbjudandet bör man kontakta någon värderingskunnig, t.ex. en fristående skogsrådgivare, sin skogsägarförening eller en virkesköpare som man har förtroende för. Om man inte är nöjd med erbjuden ersättning eller tiden håller på att gå ut bör man kontakta mig för att hålla möjligheterna öppna och vid behov väcka talan mot staten i domstol.